November 2023

  • Home
  • November 2023

DATESEGMENTBUY/SELLENTRYEXITLOTSPOINTSRESULTPROFIT
01/11/2023GOLDBUY607506100010250Target250,000/-
01/11/2023COPPERBUY706711105Target125,000/-
01/11/2023ZINCBUY219221.5102.5Target125,000/-
01/11/2023NATURAL GAS BUY290295105Target62,500/-
02/11/2023COPPERBUY709714105Target125,000/-
02/11/2023ZINCBUY221.5223102.5Target125,000/-
02/11/2023CRUDEBUY678068601080Target80,000/-
02/11/2023NATURAL GAS SELL29028466Target75,000/-
03/11/2023GOLDBUY609006120010300Target300,000/-
03/11/2023SILVERBUY710007180010800Target240,0000/-
03/11/2023COPPERSELL713708105Target125,000/-
03/11/2023ZINCSELL223.5221102.5Target125,000/-
03/11/2023CRUDESELL688068001080Target80,000/-
03/11/2023NATURAL GAS SELL296290106Target75,000/-
06/11/2023GOLDSELL609206070010220Target220,000/-
06/11/2023SILVERSELL723007172010580Target174,000/-
06/11/2023COPPERBUY710715105Target125,000/-
06/11/2023ZINCBUY223.5226102.5Target125,000/-
06/11/2023CRUDEBUY6740684010100Target100,000/-
06/11/2023NATURAL GAS SELL278.8273.8105Target62,500/-
07/11/2023GOLDBUY601506037010220Target220,000/-
07/11/2023SILVERSELL713007075010550Target165,000/-
07/11/2023COPPERSELL712707105Target125,000/-
07/11/2023CRUDESELL667066001070Target70,000/-
07/11/2023NATURAL GAS SELL271265106Target75,000/-
08/11/2023GOLDSELL603506000010350Target350,000/-
08/11/2023SILVERSELL707507015010600Target180,000/-
08/11/2023COPPERSELL712707105Target125,000/-
08/11/2023ZINCBUY226.5229102.5Target125,000/-
08/11/2023CRUDESELL647064001070Target70,000/-
08/11/2023NATURAL GAS SELL264258106Target75,000/-
09/11/2023GOLDSELL599505975010200Target200,000/-
09/11/2023SILVERBUY705007110010600Target180,000/-
09/11/2023COPPERBUY702707105Target125,000/-
09/11/2023ZINCBUY227.5230102.5Target125,000/-
09/11/2023CRUDEBUY6350645010100Target100,000/-
09/11/2023NATURAL GAS SELL264258106Target75,000/-
10/11/2023GOLDSELL601805995010230Target230,000/-
10/11/2023SILVERSELL712007050010700Target210,0000/-
10/11/2023COPPERSELL703.5698.5105Target125,000/-
10/11/2023ZINCSELL228.5226102.5Target125,000/-
10/11/2023CRUDEBUY6370647010100Target100,000/-
10/11/2023NATURAL GAS BUY252258106Target75,000/-
13/11/2023GOLDSELL597005948010220Target220,000/-
13/11/2023SILVERBUY694006995010550Target165,000/-
13/11/2023COPPERBUY702707105Target125,000/-
13/11/2023ZINCSELL229.5227102.5Target125,000/-
13/11/2023CRUDEBUY6450655010100Target100,000/-
13/11/2023NATURAL GAS BUY253259106Target75,000/-
14/11/2023GOLDSELL603006008010220Target220,000/-
14/11/2023SILVERBUY700507060010550Target165,000/-
14/11/2023COPPERBUY706711105Target125,000/-
14/11/2023ZINCBUY227.5230102.5Target125,000/-
14/11/2023CRUDEBUY652066001080Target80,000/-
14/11/2023NATURAL GAS SELL2682560108Target100,000/-
15/11/2023GOLDSELL604006018010220Target220,000/-
15/11/2023SILVERSELL725007185010650Target195,000/-
15/11/2023COPPERBUY706711105Target125,000/-
15/11/2023ZINCBUY230.5233102.5Target125,000/-
15/11/2023CRUDESELL647064001070Target70,000/-
15/11/2023NATURAL GAS BUY260266106Target75,000/-
16/11/2023GOLDBUY602006045010250Target250,000/-
16/11/2023SILVERBUY730007355010550Target165,000/-
16/11/2023ZINCSELL231.5229102.5Target125,000/-
16/11/2023CRUDESELL6220612010100Target100,000/-
16/11/2023NATURAL GAS BUY263269106Target75,000/-
17/11/2023GOLDBUY607506100010250Target250,000/-
17/11/2023SILVERBUY732507385010600Target180,000/-
17/11/2023COPPERBUY706711105Target125,000/-
17/11/2023ZINCSELL228.5226102.5Target125,000/-
17/11/2023CRUDEBUY610061701070Target70,000/-
17/11/2023NATURAL GAS SELL256250106Target75,000/-
20/11/2023GOLDBUY603806060010220Target220,000/-
20/11/2023SILVERSELL729007240010500Target150,000/-
20/11/2023COPPERBUY714719105Target125,000/-
20/11/2023ZINCSELL229227102Target100,000/-
20/11/2023CRUDEBUY640064701070Target70,000/-
20/11/2023NATURAL GAS SELL245239106Target75,000/-
21/11/2023COPPER BUY713.5719105.5Target137,500/-
21/11/2023ZINCSELL228225.5102.5Target125,000/-
21/11/2023CRUDESELL647064001070Target70,000/-
21/11/2023NATURAL GAS SELL244238106Target75,000/-
22/11/2023GOLDSELL611706095010220Target220,000/-
22/11/2023SILVERSELL731007250010600Target180,000/-
22/11/2023COPPERSELL715.5710.5105Target125,000/-
22/11/2023ZINCSELL224.5222.2102Target100,000/-
22/11/2023CRUDESELLL6470637010100Target100,000/-
22/11/2023NATURAL GAS BUY238244106Target75,000/-
23/11/2023COPPERBUY712.5717.5105Target125,000/-
23/11/2023ZINCBUY224226102Target100,000/-
23/11/2023CRUDESELL637062801090Target90,000/-
23/11/2023NATURAL GAS BUY239245106Target75,000/-
24/11/2023SILVERBUY724007290010500Target150,000/-
24/11/2023COPPERBUY711716105Target125,000/-
24/11/2023ZINCBUY225227.5102.5Target125,000/-
24/11/2023CRUDESELL642063501070Target70,000/-
24/11/2023NATURAL GAS BUY238244106Target75,000/-