November 2022

  • Home
  • November 2022
DATESEGMENTSBUY/SELLENTRYEXITLOTSPOINTSRESULTPROFIT
01/11/2022GOLDBUY504005062010220Target220,000/-
01/11/2022SILVERBUY584005898010580Target1,74,000/-
01/11/2022ZINCBUY251.5253.5102Target1,00,000/-
01/11/2022COPPERBUY656.15660.15104Target1,00,000/-
01/11/2022NGSELL4884761012Target1,50,000/-
01/11/2022CRUDEBUY7250736010110Target1,10,000/-
02/11/2022GOLDSELL507805055010230Target230,000/-
02/11/2022SILVERSELL588505820010600Target1,80,000/-
02/11/2022ZINCSELL257254103Target1,50,000/-
02/11/2022COPPERSELL662658104Target1,00,000/-
02/11/2022NGBUY5005121012Target1,50,000/-
02/11/2022NGBUY4885981010Target1,25,000/-
03/11/2022GOLDSELL503005000010300Target3,00,000/-
03/11/2022SILVERSELL580005730010700Target2,10,000/-
03/11/2022ZINCSELL253250103Target1,50,000/-
03/11/2022COPPERSELL656650106Target1,50,000/-
03/11/2022NGSELL5044941010Target1,25,000/-
03/11/2022CRUDESELL738072801090Booked PFT90,000/-
04/11/2022GOLDBUY506005082010220Target2,20,000/-
04/11/2022SILVERBUY590005980010800Target2,40,000/-
04/11/2022ZINCBUY261264103Target1,50,000/-
04/11/2022COPPERBUY670676106Target1,50,000/-
04/11/2022NGSELL5185031015Target1,87,500/-
04/11/2022NGBUY4905051015Target1,87,500/-
07/11/2022COPPERBUY672678106Target150,000/-
07/11/2022ZINCSELL267.2264.2103Target150,000/-
07/11/2022NGBUY5685801012Target150,000/-
08/11/2022GOLDBUY512505148010230Target230,000/-
08/11/2022ZINCBUY263265102Target100,000/-
08/11/2022NGSELL5205101010Target125,000/-
09/11/2022GOLDSELL515505132010230Target230,000/-
09/11/2022ZINCBUY263265102Target100,000/-
09/11/2022CRUDESELL7180708010100Target100,000/-
09/11/2022NGSELL4804651014BOOK PFT175,000/-
10/11/2022GOLDBUY519005220010300Target300,000/-
10/11/2022ZINCSELL262259.5102.5Target125,000/-
10/11/2022COPPERBUY68068810680Target200,000/-
10/11/2022NGBUY4804901010Target125,000/-
11/11/2022GOLDSELL504505020010250Target250,000/-
11/11/2022SILVERSELL620006130010700Target210,000/-
11/11/2022COPPERBUY700706106Target150,000/-
11/11/2022ZINCBUY267270103Target150,000/-
11/11/2022NGBUY5065191013Target162,500/-
11/11/2022NGBUY4985091011Target137,500/-
14/11/2022SILVERBUY619506255010619Target185,700/-
14/11/2022GOLDBUY525405278010240Target240,000/-
14/11/2022COPPERBUY702707105Target125,000/-
14/11/2022ZINCBUY274.5277102.5Target125,000/-
14/11/2022NGBUY5055151010Target125,000/-
14/11/2022NGBUY4985081010Target125,000/-
15/11/2022GOLDSELL530005276010240Target240,000/-
15/11/2022SILVERSELL627506215010600Target180,000/-
15/11/2022COPPERBUY700705105Target125,000/-
15/11/2022ZINCSELL281278.5102.5Target125,000/-
15/11/2022NGBUY4935031010Target125,000/-
15/11/2022CRUDEBUY6920704010120Target120,000/-
16/11/2022SILVERSELL623006175010550Target165,000/-
16/11/2022COPPERSELL693688105Target125,000/-
16/11/2022ZINCBUY275277.5102.5Target125,000-
16/11/2022NGBUY4784931015Target187,500/-
16/11/2022CRUDESELL6990687010120Target120,000/-
17/11/2022GOLDSELL529805278010200Target200,000/-
17/11/2022SILVERSELL616506085010800Target240,000/-
17/11/2022COPPERSELL690684106Target150,000/-
17/11/2022ZINCBUY270.2272.7102.5Target125,000/-
17/11/2022CRUDESELL6890677010120Target120,000/-
18/11/2022GOLDSELL527805256010220Target220,000/-
18/11/2022ZINCSELL270267103Target150,000/-
18/11/2022COPPERSELL680675105Target125,000/-
18/11/2022CRUDESELL6770665010120Target120,000/-
18/11/2022NGSELL5005101010Target125,000/-
21/11/2022SILVERSELL608006010010700Target210,000/-
21/11/2022GOLDSELL525005225010250Target250,000/-
21/11/2022COPPERSELL670.5664.5106Target150,000/-
21/11/2022ZINCSELL267.8265.8102Target100,000/-
21/11/2022NGBUY5205351015Target187,500/-
22/11/2022GOLDSELL525505230010250Target250,000/-
22/11/2022ZINCSELL261258103Target150,000/-
22/11/2022NGSELL5405251015Target187,500/-
22/11/2022CRUDEBUY6620672010100Target100,000/-
23/11/2022GOLDBUY522005245010250Target250,000/-
23/11/2022ZINCBUY259.3261.6102.3Target115,000/-
23/11/2022NGBUY5906021012Target150,000/-
24/11/2022COPPERSELL673.5668.5105Target125,000/-
24/11/2022ZINCSELL261.2258.7102.5Target125,000/-
24/11/2022NGBUY5805931013Target162,500/-
25/11/2022GOLDSELL526505235010300Target300,000/-
25/11/2022COPPERBUY673678105Target125,000/-
25/11/2022ZINCBUY259.8262.3102.5Target125,000/-
25/11/2022CRUDESELL6460634010120Target120,000/-
25/11/2022NGSELL6286131015Target187,500/-
28/11/2022GOLDSELL525505230010250Target250,000/-
28/11/2022SILVERSELL617506115010600Target180,000/-
28/11/2022COPPERBUY672678106Target150,000/-
28/11/2022ZINCBUY261.8263.8102Target100,000/-
28/11/2022NGBUY5765881012Target150,000/-
29/11/2022GOLDBUY529505218010230Target230,000/-
29/11/2022COPPERBUY661.5667.5106Target150,000/-
29/11/2022ZINCSELL261.8258.8103Target150,000/-
29/11/2022NGSELL6025901012Target150,000/-
30/11/2022GOLDSELL531505290010250Target250,000/-
30/11/2022COPPERBUY676683107Target175,000/-
30/11/2022ZINCBUY263265.5102.5Target125,000/-
30/11/2022NGSELL5875751012Target150,000/-
30/11/2022CRUDEBUY6440656010120Target120,000/-