November 2023

  • Home
  • November 2023

DATESEGMENTBUY/SELLENTRYEXITLOTSRESULTPROFIT
01/11/2023GOLDBUY60750609505Target100,000/-
02/11/2023GOLDBUY60900611005Profit Booked70,000/-
03/11/2023GOLDBUY60900611005Target100,000/-
03/11/2023SILVERBUY71000715005Target75,000/-
06/11/2023GOLDSELL60920607205Target100,000/-
06/11/2023SILVERSELL72300718005Target75,000/-
07/11/2023GOLDBUY60150603505Target100,000/-
07/11/2023SILVERSELL71300708005Target75,000/-
08/11/2023GOLDSELL60350601505Target100,000/-
08/11/2023SILVERSELL70750702505Target75,000/-
09/11/2023GOLDSELL59950597505Target100,000/-
09/11/2023SILVERBUY70500710005Target75,000/-
10/11/2023GOLDSELL60180599805Target100,000/-
10/11/2023SILVERSELL71200707005Target75,000/-
13/11/2023GOLDSELL59700595005Target100,000/-
13/11/2023SILVERBUY69400699005Target75,000/-
14/11/2023GOLDSELL60300601005Target100,000/-
14/11/2023SILVERBUY70050705505Target75,000/-
15/11/2023GOLDSELL60400602005Target100,000/-
15/11/2023SILVERSELL72500720005Target75,000/-
16/11/2023GOLDBUY60200604005Target100,000/-
16/11/2023SILVERBUY73000735005Target75,000/-
17/11/2023GOLDBUY60750609505Target100,000/-
17/11/2023SILVERBUY73250737505Target75,000/-
20/11/2023GOLDBUY60380605805Target100,000/-
20/11/2023SILVERSELL72950725505Target60,000/-
21/11/2023GOLDSELL61000612005Stoploss100,000/-
22/11/2023GOLDSELL61170609705Target100,000/-
22/11/2023SILVERSELL73000726005Target60,000/-
24/11/2023SILVERBUY72830733305Target75,000/-