May 2023

DATEBULLIONBUY/SELLENTRYEXITLOTSRESULTPROFIT
1/5/2023GOLDSELL60300601005Target1,00,000/-
1/5/2023SILVERSELL77300768005Target75,000/-
2/5/2023SILVERSELL75100746005Target75,000/-
3/5/2023GOLDBUY60700609005Target1,00,000/-
3/5/2023SILVERBUY77250777505Target75,000/-
4/5/2023GOLDSELL61450612005Target1,00,000/-
4/5/2023SILVERBUY77500781005Target75,000/-
5/5/2023GOLDSELL61370610705Target1,00,000/-
5/5/2023SILVERSELL78000775005Target75,000/-
8/5/2023GOLDSELL60980607805Target1,00,000/-
9/5/2023GOLDBUY61100613005Target1,00,000/-
9/5/2023SILVERBUY76850773505Target75,000/-
10/5/2023SILVERSELL77750772505Target75,000/-
10/5/2023GOLDSELL61300611005Target1,00,000/-
11/5/2023SILVERSELL75850753505Target75,000/-
11/5/2023GOLDSELL61470612705Target1,00,000/-
12/5/2023SILVERSELL73300728005Target75,000/-
12/5/2023GOLDSELL60800606005Target1,00,000/-
15/5/2023SILVERBUY73000736005Target90,000/-
16/5/2023SILVERSELL73000725005Target75,000/-
16/5/2023GOLDSELL60630604305Target1,00,000/-
17/5/2023SILVERSELL72400720005Target60,000/-
17/5/2023GOLDSELL60400602005Target1,00,000/-
18/5/2023SILVERSELL72400719005Target75,000/-
18/5/2023GOLDSELL60100599005Target1,00,000/-
19/5/2023SILVERBUY72400729005Target75,000/-
19/5/2023GOLDBUY59800600005Target1,00,000/-