February 2023

  • Home
  • February 2023

DateBullionBuy/SellENTRYEXIT LOTSRESULTPROFIT
01/02/2023GOLDBUY57700579005Target100,000/-
01/02/2023SILVERBUY69700700505Target52,500/-
02/02/2023GOLDSELL58600584005Target100,000/-
02/02/2023SILVERSELL72200717005Target75,000/-
03/02/2023SILVERSELL70000695005Target75,000/-
03/02/2023GOLDSELL57850576505Target100,000/-
06/02/2023GOLDBUY56900571005Target100,000/-
07/02/2023GOLDBUY57100573005Target100,000/-
08/02/2023GOLDSELL57200570005Target100,000/-
09/02/2023SILVERSELL67500670005Target150,000/-
09/02/2023GOLDSELL57300571005Target100,000/-
10/02/2023GOLDSELL57600578005Stoploss100,000/-
13/02/2023GOLDSELL56710565105Target100,000/-
14/02/2023GOLDBUY56650568505Target100,000/-
14/02/2023GOLDBUY56750569505Target100,000/-
15/02/2023GOLDSELL56500563005Target100,000/-
15/02/2023SILVERSELL65980654805Target75,000/-
16/02/2023GOLDSELL56160559605Stoploss100,000/-
17/02/2023GOLDBUY55850560505Target100,000/-
17/02/2023GOLDBUY55900561005Target100,000/-
20/02/2023SILVERBUY65500659005Target60,000/-
22/02/2023GOLDSELL56260560605Target100,000/-
23/02/2023GOLDBUY55850560105Target80,000/-
23/02/2023SILVERSELL65100646005Target75,000/-
24/02/2023SILVERSELL64000635005Target75,000/-
27/02/2023SILVERBUY62600631505Target82,500/-
28/02/2023GOLDBUY55350555505Target100,000/-