November 2022

  • Home
  • November 2022
DATEBASEMETALBUY/SELLENTRYEXITLOTSPOINTSRESULTPROFIT
01/11/2022ZINCBUY251.5253.5102Target1,00,000/-
01/11/2022COPPERBUY656.15660.15104Target1,00,000/-
02/11/2022ZINCSELL257254103Target1,50,000/-
02/11/2022COPPERSELL662658104Target1,00,000/-
03/11/2022ZINCSELL253250103Target1,50,000/-
03/11/2022COPPERSELL656650106Target1,50,000/-
04/11/2022ZINCBUY261264103Target1,50,000/-
04/11/2022COPPERBUY670676106Target1,50,000/-
07/11/2022COPPERBUY672678106Target150,000/-
07/11/2022ZINCSELL267.2264.2103Target150,000/-
08/11/2022ZINCBUY263266103Target150,000/-
09/11/2022ZINCBUY263267104Target200,000/-
10/11/2022ZINCSELL262259.5102.5Target125,000/-
10/11/2022COPPERBUY68068810680Target200,000/-
11/11/2022COPPERBUY700706106Target150,000/-
11/11/2022ZINCBUY267270103Target150,000/-
14/11/2022COPPERBUY702707105Target125,000/-
14/11/2022ZINCBUY274.5277102.5Target125,000/-
15/11/2022COPPERBUY700705105Target125,000/-
15/11/2022ZINCSELL281278.5102.5Target125,000/-
16/11/2022COPPERSELL693688105Target125,000/-
16/11/2022ZINCBUY275277.5102.5Target125,000-
17/11/2022COPPERSELL690684106Target150,000/-
17/11/2022ZINCBUY270.2272.7102.5Target125,000/-
18/11/2022ZINCSELL270267103Target150,000/-
18/11/2022COPPERSELL680675105Target125,000/-